Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Druhý ročník anticeny proti sexizmu v reklame

BRATISLAVA 18.4.2017 Mimovládna organizácia Aliancia žien – Cesta späť vyhlásila druhý ročník udeľovania anticeny Sexistický kix, ktorou kriticky upozorňuje na sexistickú reklamu na Slovensku. Verejnosť má opäť možnosť aktívne odmietnuť sexizmus vo verejnom – aj internetovom – priestore prostredníctvom nominovania reklám, ktoré znevažujú a diskriminujú ľudí na základe príslušnosti k ženskému či mužskému rodu. Nominácie prijímame na webovej stránke sexistickykix.sk do 30. apríla. Zadávateľ reklamy s najvyšším počtom hlasov verejnosti a odbornej poroty sa stáva držiteľom antiocenenia Sexistický kix. S cieľom upriamiť pozornosť na problematiku rodovej deľby práce spustíme hlasovanie o anticene symbolicky 1. mája, teda na Sviatok práce. Partnerkami druhého ročníka anticeny Sexistický kix sú slovenská feministická organizácia ASPEKT a česká mimovládna organizácia NESEHNUTÍ. Mediálnym partnerom je blog Pole.

Druhý ročník nadväzuje na overený formát pilotného ročníka, v ktorom záujem verejnosti, ako aj zhodný výsledok hlasovania verejnosti a odbornej poroty potvrdili, že anticena má v slovenskom prostredí svoje miesto ako nástroj verejnej kritiky a reflexie sexistickej reklamy. Verejnosť môže do hlasovania o anticenu Sexistický kix nominovať všetky reklamy, ktoré znevažujú a diskriminujú ľudí na základe pohlavia, resp. na základe ich príslušnosti k ženskému či mužskému rodu, alebo aj na základe odmietania takejto príslušnosti. Ide napríklad o zobrazovanie ženského tela bez akéhokoľvek súvisu s propagovaným produktom, o zobrazovanie žien a mužov v rodovo stereotypných situáciách týkajúcich sa platenej alebo neplatenej práce, ako aj o iné formy ponižujúcich rodovo stereotypných zobrazení.

Koordinátorka projektu Jitka Dvořáková vysvetlila posolstvo druhého ročníka anticeny: „Pilotný ročník nám umožnil poznať a verejne prezentovať rozsah sexizmu v reklame a zakorenenosť spoločenských predsudkov, s ktorými reklama pracuje. V tomto ročníku sme sa preto rozhodli upriamiť pozornosť na problém často nespravodlivej deľby práce medzi ženami a mužmi. Takáto deľba práca v najširšom slova zmysle je dôsledkom stereotypného chápania ženskej a mužskej roly, ktoré ovplyvňuje aj výchovu a socializáciu detí. Pre začiatok hlasovania sme preto symbolicky zvolili Sviatok práce a výsledky hlasovania zverejníme na Medzinárodný deň detí.“

Sexistické reklamy môžete nominovať na anticenu prostredníctvom webovej stránky sexistickykix.sk do 30. apríla 2017. O tom, ktorý zadávateľ sa stane držiteľom anticeny, budete môcť hlasovať od 1. mája. Výsledky hlasovania širokej verejnosti aj odbornej poroty budú zverejnené 2. júna 2017.

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov