O nás

O Sexistickom kixe

Anticena Sexistický kix kriticky upozorňuje na sexistickú reklamu na Slovensku. Jej cieľom je povzbudzovať širokú verejnosť, ako aj ľudí zapojených do reklamnej tvorby ku kritickému, rodovo kompetentnému nazeraniu na rozpory reklamného sveta a každodennej reality. Projekt Sexistický kix poukazuje na to, aké konkrétne typy sexistických prvkov reklama zneužíva a ako ich používaním prispieva k znevýhodňovaniu žien a posilňovaniu rodovej nerovnosti v spoločnosti.

Zámerom anticeny však nie je pranierovať zadávateľov, ale ich neetické reklamy. Ten istý zadávateľ môže mať zároveň reklamnú kampaň bez sexistického obsahu alebo sa správať ekologicky a nediskriminačne k svojim zamestnankyniam a zamestnancom i potenciálnej klientele.

Anticena Sexistický kix zároveň vytvára priestor, v ktorom sa ženy a muži môžu ohradiť proti sexizmu i rodovo podmienenej diskriminácii a hovoriť o ich dôsledkoch. Chce prispieť k iniciovaniu zmien nielen v reklamnej praxi, ale aj v našich každodenných životoch.

O Aliancii žien - Cesta späť

Aliancia žien – Cesta späť je dcérska organizácia mimovládnej organizácie Aliancia žien Slovenska zameranej na obhajobu ženských práv. Od svojho vzniku sa venovala najmä problematike obchodovania s ľuďmi – obetiam sexuálneho zneužívania, nútených prác atď. bez rozdielu národnosti, rasy, etnickej príslušnosti a náboženského vyznania. Aktuálne sa sústreďuje na riešenie domáceho a rodovo podmieneného násilia a násilia na ženách v reklame ako dôsledku nerovnovážneho postavenia žien a mužov v spoločnosti.

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticenyAliancia žien – Cesta späť, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Tel.: 0903 519 550