Pomôžte nám upozorňovať na sexizmus vo verejnom priestore. Podporte nás »

Stanovisko k neudeleniu dotácie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) a vyjadreniu ministra práce

Iniciatíva Sexistický kix bola založená v roku 2016 pod hlavičkou mimovládnej organizácie Aliancia žien – Cesta späť, aby tematizovala sexizmus v reklame a upozorňovala na jeho dôsledky. Za tento čas sa nám podarilo poukázať na problematickosť sexizmu a vyvolať verejnú diskusiu.

Zadávateľov sexistických reklám v rámci každého ročníka vždy informujeme o ich nominácii do anticeny a odporúčame im, aby upustili od sexistickej komunikácie. Vďaka konštruktívnej argumentácii a tlaku anticeny sa nám to neraz podarilo dosiahnuť. Pozitívne sme ovplyvnili komunikáciu niektorých značiek tak, aby zmenili svoj postoj k sexizmu a prestali ho vo svojich reklamách používať. Podali sme oficiálne podnety na problematickú prezentáciu niektorých firiem, ktoré sa ukázali ako opodstatnené.

Sexistickému kixu sa darí dlhodobo pútať pozornosť médií i verejnosti, ktorá sa každoročne zapája do nominovania a hlasovania o anticene v stále väčšom počte. V poslednom ročníku (2019) bolo nominovaných takmer 100 sexistických reklám, ktorým verejnosť spolu udelila viac ako 20 000 hlasov, čo je dôkazom toho, že naše aktivity zvyšujú citlivosť voči sexistickej reklame.

Spolupracujeme s viacerými dôležitými aktérmi a subjektmi, odborníčkami a odborníkmi na poli marketingu i s významnými feministickými organizáciami. Tieto sektory aktívne navzájom prepájame. 

Našu prácu si všimli aj zahraničné organizácie, ktoré nás zapojili do medzinárodnej anticeny The Lazy Marketing International Award 2019. V roku 2018 bol Sexistický kix nominovaný aj na Cenu Františky Plamínkovej organizovanú českou feministickou organizáciou Sdruženy.

Na viaceré naše úspechy poukázali aj odborné hodnotiteľky a hodnotitelia na odbore rodovej rovnosti na ministerstve, ktorí projektu udelili vysoké bodové skóre (95 %) a odporučili projekt podporiť. Komisia na ministerstve toto hodnotenie odignorovala.

Za celé obdobie fungovania bola projektu Sexistický kix trikrát udelená dotácia na podporu rodovej rovnosti od MPSVR SR v celkovej výške 15 870 eur. Financie boli použité na realizáciu projektu, t. j. na šírenie osvety v tejto téme a vyhlásenie výsledkov anticeny. Zo zdrojov boli hradené náklady na chod webovej stránky, IT podpora, organizačné zabezpečenie vyhlásenia výsledkov, vrátane prenájmu priestorov či zaobstarania vecnej anticeny, propagácia na sociálnych sieťach a personálne náklady pre expertky a expertov (2,85 eur/hod brutto). 

Napriek tomu, že zdroje z dotácie boli určené len na ohraničené obdobie v daných rokoch (približne 3 – 5 mesiacov), pracujeme na dobrovoľníckej báze kontinuálne počas celého obdobia. Časť prostriedkov na aktivity je tvorená aj z našich súkromných zdrojov alebo pro bono spoluprác (napr. moderovanie vyhlásenia výsledkov, práca poroty, účasť panelistiek a panelistov v diskusiách, grafické práce a iné). 

Sexistický kix prostredníctvom svojich aktivít suploval plnenie úloh štátu definovaných v rámci Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019. Svedčia o tom súhrnné správy o stave rodovej rovnosti, v ktorých sa uvádzajú aktivity Sexistického kixu ako ukážka pozitívnej praxe na boj proti sexizmu. Tento cieľ je aj súčasťou návrhu novej Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020 – 2025.

Je nám veľmi ľúto, že minister práce Milan Krajniak nebojuje proti sexizmu, ale proti rodovej rovnosti a snaží sa ju degradovať. Na jeden z jeho sexistických výrokov sme na podnet našich fanúšičiek a fanúšikov v minulosti  upozornili. Jeho kritiku našej činnosti vnímame ako dôkaz toho, že je potrebná a má zmysel. Za našou prácou si stojíme a budeme v nej pokračovať aj bez podpory ministerstva. Necítime záväzok voči pánovi ministrovi, ale voči verejnosti, ktorá nám preukazuje podporu a vníma – rovnako ako my – potrebu presadzovania rodovej rovnosti v spoločnosti. V súčasnosti vynakladáme maximálne úsilie, aby sa nám podarilo zabezpečiť zdroje inými spôsobmi a mohli sme naďalej upozorňovať na neetickosť sexistickej reklamy.

Copyright © 2018 Sexistický kix. Pravidlá anticeny. Formulár 2%Bez sexizmu, info@sexistickykix.sk
Ochrana osobných údajov